# پرشین_بلاگ
تابستانخودراچگونهگذراندید؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> تابستونامسالکهدیگهآخرشبودتاحالاانقدروقتمپرنبود..اونوقتاکهدانشگاهمیرفتمیهنظمیتویزندگیمبود...دیگهعادتکردمکهشببرمخونه...دیگهتوخونهبندنیستم... اینتابستونخیلیچیزایادگرفتم ..باحسهایجدیدیدستوپازدم..عشق،نفرت،مرگ،جدایی،دوستی،اعتماد،بغضهایفروخورده،ترس،...... وخیلیحسهایدیگهکهنمیتونمواسشاسمپیداکنم. تجربههاییداشتمکههزینهاشبرایدلماونقدرسنگینبودکهبهقیمتشکستنغرورم...وازهمهبدترمچالهشدندلمبدستاومد.              **************************             *************************** تجربهها یکیازتجربههایعالیمرفتنسرکاربود..خیلیرویروابطعمومیمتاثیرگذاشت ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
 درکنار سایه ام سایه ی پروانه ایست آرزو دارم بدانم صاحب آن سايه كيسـت                                   «  احمد بهرامي                                تو به من خنديدي وندانستي من به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید