# وبلاگ

...

:::چیز <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> آخرترموموقعتحویلدادنتحقیقهابهاستادبودهودوتاخانومگلوگلابازبروبچبرنامهریزیرفتهبودندفتراستاد..یکیازپسرایگلترهمدردفتراستادتونوبتوایسادهبوده...یکیازاینخانومایگلتحقیقشوباکلیذوقوشوقمیگیرهجلو  استاد (حالاداشتهباشیدشیرازهیتحقیقیهکمگشادبودهوهیدرمیومده) وبهاستادمیگه:استاداینچیزهتحقیقمونگشادهودرمیاد..استادمیگه: آخهاینچیزقبلنبراییهچیزکلفتتراستفادهشدهواسههمیناینچیزگشاده...خانومبغلدستیکهداشتهاینمناظرهروتماشامیکردهازخندهغشمیکنهواونپسرگلوگلابهمسرخمیشهو ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

برای پريسا...

  دیدگانمهمچودالانهاینور.. گونههایمهمچومرمرهایسرد.. ناگهانخوابیمراخواهدربود.. منتهیخواهمشدازفریادودرد..میخزدآرامرویدفترم..دستهایمفارغازافسونوشعر..یادمیآرمکهدردستانمن..روزگاریشعلهمیزدخونشعر..خاکمیخواندمراهردمبخویش..میرسندازرهکهدرخاکمنهند..آهشایدعاشقانمنیمهشب..گلبهرویگورنمناکمنهند..بعدمنناگهبهیکسومیروند..پردههایتیرهدنیایمن..چشمهایناشناسیمیخزد..رویکاغذهاودفترهایمن..دراتاقکوچکمپامینهد ..بعدمنبایادمنبیگانهای..دربرآیینهمیماندبهجای
/ 0 نظر / 4 بازدید